Algemene Voorwaarden

Voor consumenten van de besloten vennootschap Vimas Vacation & Incentive Marketing Services BV gevestigd te Amersfoort nader te noemen Vimas.

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Vimas vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Vimas schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Amersfoort, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Vimas aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van Vimas of door Vimas ingeschakelde derden binden Vimas niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De consument -nader te noemen opdrachtgever- erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Vimas, van welke aard ook en op welke wijze ook gegeven;

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vimas met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Vimas een opdracht tot omwisseling van vouchers voor tickets wenst te verstrekken of verstrekt, bijbehorende accommodatie of faciliteiten wenst te boeken of boekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Vimas slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9  Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Vimas schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

1.10  Uitgaande E-mails van Vimas waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Vimas op geen enkele wijze.

2. OFFERTES/VOUCHERS

2.1  Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Vimas is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk  of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2  De in de vouchers vermelde prijzen dienen slechts als richtprijs; de op het moment van boeken genoemde prijzen zijn als enige geldend.

2.3  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4  Alle door Vimas opgegeven prijzen zijn exclusief lokale heffingen en belastingen en kunnen aan verhoging door de desbetreffende bedrijven en autoriteiten onderhevig zijn.

2.5  De genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.6  Ten aanzien van alle aangeboden reizen, accommodaties ed. gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van afwijkingen in de opgegeven luchtvaartmaatschappijen, aankomst- en vertrektijden en accommodaties. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.7 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Vimas gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van luchthavenbelasting,  en/of andere accommodaties, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Vimas kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever  in geval van consumentenkoop  het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Vimas te voldoen.

2.8 De afbeeldingen en beschrijvingen zoals op de vouchers en/of de website getoond zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden vluchten en accommodaties. Wijzigingen in de waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen en/of beschrijvingen, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering verplichten Vimas niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht minder te betalen of terugbetaling te verlangen.

2.9 De in de vouchers vermelde (vlieg)reizen zijn -tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld- altijd exclusief administratiekosten, luchthavenbelasting, plaatselijke belastingen, toeslagen,  verblijfkosten, verzekering, bagagekosten, kosten voor de accommodatie en vervoer van en naar de luchthaven.

2.10  De vouchers zijn uitsluitend geldig in de op de vouchers vermelde periode en kunnen slechts op de in de vouchers vermelde wijze worden ingewisseld.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een opdracht komt tot stand door het verzoek van opdrachtgever van de vouchers gebruik te maken en het verschuldigde bedrag aan Vimas over te maken. Door deze aanmelding en betaling verklaart opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden en de desbetreffende actievoorwaarden te hebben ontvangen, te hebben gelezen en hiermede akkoord te gaan. Vimas is eerst gebonden nadat opdrachtgever alle benodigde gegevens heeft verstrekt en de aan Vimas verschuldigde bedragen heeft voldaan.

3.2  Nadat opdrachtgever heeft aangegeven van de vouchers gebruik te willen maken en de verschuldigde bedragen heeft voldaan, worden voor hem de benodigde boekingen verricht. Het is opdrachtgever niet toegestaan -ook niet indien de overeenkomst via het internet tot stand is gekomen- de overeenkomst overeenkomstig het gestelde in de Wet Overeenkomst op afstand te ontbinden.

3.3  De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vimas ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht¬gever, tenzij deze wijzigingen schrifte¬lijk door Vimas zijn bevestigd.

3.4  Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Vimas eerst na schriftelijke acceptatie.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1  De verplichting van Vimas beperken zich tot het verrichten van de benodigde boekingen.

4.2  Opdrachtgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van vertraging voor of tijdens de reis, operationele problemen of andere eventuele fouten die gemaakt zijn of kunnen worden door de uitvoerende reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij. Opdrachtgever dient zich voor dit soort zaken rechtstreeks  tot de touroperator, luchtvaartmaatschappij of de exploitant van de accommodatie te wenden”.

4.3  Vanaf het moment dat opdrachtgever de tickets en/of reisbescheiden heeft ontvangen valt hij volledig onder verantwoordelijkheid van de touroperator, luchtvaartmaatschappij of de exploitant van de accommodatie.

4.4  Opdrachtgever dient er voorzorg te dragen, dat alle gegevens die Vimas aangeeft binnen de aangegeven periode aan Vimas worden verstrekt, bij gebreke waarvan Vimas het recht heeft de overeenkomst ontbonden/niet tot stand gekomen te beschouwen, zonder verplichting eventueel betaalde bedragen te retourneren.

4.5  Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de benodigde of verplichte reisbescheiden, paspoorten, visa, inentingen e.d. Free3Fly draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen indien opdrachtgever hieraan niet voldoen.

4.6 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele bevestiging of herbevestiging van vluchten.

4.7 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan Vimas ter beschikking worden gesteld. Indien tengevolge van niet tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Vimas daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

4.8  De opdrachtgever is  zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Vimas  niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdracht¬gever heeft slechts het recht om persoonlijk van de tickets gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9  Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Vimas voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Vimas het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht-gever aan Vimas verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.10  Vimas is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Vimas een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.11  Vimas verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.12  Indien tijdens de uitvoering van een door Vimas aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Vimas onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Vimas het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer  of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Vimas reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1  De met Vimas overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor tijdige uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke toeleveringen aan Vimas door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Vimas van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.3 Ingeval van overmacht zal Vimas daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Vimas het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1  Vimas is niet aansprakelijk voor druk , schrijf  en/of telfouten en/of onduidelijkheden op de vouchers of op de website, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van vouchers of de website geldt de uitleg van Vimas als bindend.

6.2  Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

6.3  Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Vimas worden gemeld.

6.4  Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.5  Opdrachtgever zal alle door Vimas voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Vimas in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.6  Indien Vimas een gebrek aan het geleverde door toedoen van Vimas aangetoond acht, zal zij kosteloos herleveren.

6.7  Vimas aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Vimas niet; met name zal Vimas in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.8  Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.9  Vimas is gehouden deugdelijke producten te leveren; Vimas is derhalve gehouden om -na betaling en verstrekking van de benodigde gegevens door opdrachtgever- de voucher om te wisselen voor een ticket voor de overeengekomen reis en/of verblijf, e.e.a. onder voorbehoud van overmacht. De daadwerkelijke reis en/of verblijf wordt uitgevoerd door derde partijen, onder verantwoordelijkheid van deze partijen en onder de desbetreffende voorwaarden van deze partijen; hierop wordt door Vimas geen enkele garantie gegeven.

6.10  Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Vimas draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Vimas te verrichten werkzaamheden of leveringen, resp. de waarde van de voucher, of een evenredig deel daarvan.

7.2  Vimas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3  In geen geval aanvaardt Vimas aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldigheid of onoplettendheid van opdrachtgever noch voor de gevolgen van het aanleveren door opdrachtgever van verkeerde of niet volledig correcte gegevens zoals tenaamstelling voor de tickets. Opdrachtgever dient deze gegevens zelf te controleren.

7.4  Vimas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van  eventuele virussen op haar website. Opdrachtgever dient zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

7.5  Opdrachtgever is gehouden Vimas schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Vimas instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.6  Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.7  Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Vimas of voor wijziging daarvan, is Vimas niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.8  Evenmin is Vimas aansprakelijk indien onjuiste vrachten kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.9  Adviezen worden door Vimas naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8. BETALING

8.1  Alle betalingen door opdrachtgever aan Vimas dienen bij vooruitbetaling te geschieden.

8.2  Indien betalingen door de bank worden teruggeboekt of indien reeds betaalde tarieven of heffingen nadien zijn verhoogd, dienen deze bedragen na melding door Vimas binnen vijf dagen door opdrachtgever te worden overgemaakt.

8.3  Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

8.4  Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Vimas een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

8.5  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Vimas moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

9. GESCHILLEN

9.1  Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

9.2  Op alle overeenkomsten en transacties van Vimas is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.3  Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.